Renom cases

En aquest llistat hi trobareu el renom de cada casa de l’Espluga, organitzat per carrers.

Ha estat un gran treball de recerca i classificació d’en Josep Poca i Gaya, fill del poble, que ha tingut la gentilesa de compartir amb nosaltres el fruit del seu treball. Desde aquí els nostres agraïments per aquesta col·laboració.

Carrer de Fulleda.

Dreta (pujant)

Moliner

 Russo

Marquet

Maldeventre

Cuina(Gabatxa)

Romangaia

Trencapinyes (darrere)

Lluís del Cabeça

Carrilla

Tramega

Aleix de l’Assentiu

Xava

Carreter del Tresó (Caparrot)

Ramonet del Borres

Pasquer

Pepa

Miquel del Culet

Josep del Sec

Carrillet

Xiroi

Esquerra (baixant)

Martimosset

Jaume Calafell

Correu

Dominguet

Sec

Ton de la Providència

Engràcia

Joan del Mony

Cisco del Quisserris

Sardà(Cal Meliquet)

Jaume Repuny

Saladero

Carboner

Roseta Panissola

CARRER DE MONTBLANC

(DRETA PUJANT)

Calderilla

Mariquildo

Rita

Arico

Senan

CorrantÍ

Pajan

Joanet (Maco de Carafell)

Valeri

Tupiner

Russo

Una familia de Barcelona

Antolina

Cándio

Milia del Peret

Galdeio

Gravat de la Paula del Borjades

Esquerra (baixant)

Borres

Poca

Moliner del Ros

Josep del Pastor (Ratot)

Maria del Pajan

Jaume del Tresó

Negret

Domingo de la Rossa

Jaume de Ca l’Isabel

Ton del Pardal

Panissola

Josep de l’Hermosa

Pau del Grinyó

Ramonet de la Rossa

Cuina (Tremolins)

Mateu de la Palla (Cal Pallot; avui ca l’Artemi)

Ramonet del Xaparro

Samanyo

Tenalla (avui Borres)

Picamixó

Carrer de Senan

Dreta (pujant)

Teixidor

Ramiro del Tongròs (Culet)

Císquet de la Maximina

Carrer de SenanAvda Pau Casals

Esquerra (baixant)

Seuma

Viu

Coixet

Tòfol del Canela

Malena del Sec

Lluís del Cabeça

Joan de la Josa

Mony

Bonifaci (destruïda al final de la guerra)

Cantirer (destruïda al inal de la guerra)

Blasi el Tet (destruïda al final de la guerra)

Calistro (destruïda al final de la guerra)

Pere de la Molinera

Fàbrica de vi (Magre)

Fábrica d’alcohol (Pons)

Agrària-estudi

Colau

Andal

Magre

Panxeta

Estanislau del Ranxero (mes tard Jaume Maleu)

Àngel del Xolip

Molí del Sastre

Dreta (pujant)

Marger (avui La Caixa )

Ton de Montblanc

Baixada del Pati del Castell

Fustera (darrere)

Cabrer (darrere; destruïda al final de la guerra -antiga Casa de la Vila)

Ramonet del Marian (destruïda al final de la guerra)

Cantó

Jaume del Magre

Petronill

Tres (després, Cal Salvadoret)

Adroguer

Encadernat

Carrer Major

Esquerra (baixant)

Moix

Encadernat (darrere)

Adroguer (darrere)

Tres (darrere)

Petronill (darrere)

Llarg del Poca- roba

Passa-rios

Manolo (dels Quatre Cantons)

Ros del Coco

Cabrer

Baella (Munda)

Peret

Cabrer

Fustera (després, Cal Pere del Sec)

Hort del Castell

Borrassol

Espardenyer

Micaló

Orteuet

Seller (després, Cal Pastor)

Jaumet del Fuster

Sila (després, Manolo)

Sargaire (abans Ca la Paula)

Miquel de la Badia

Carrer Major

Dreta (pujant)

Dalmau

Llorenç

Sila (avui , Prionet)

Misango

Feliuet

Roig (després, Walter)

Ramon del Pastor

Sabater

Parrado

Ignasi del Blasi

Marrigues

Clotilde (més tard; Picamixó)

Xon

Cisco del Cabesa (després, Cuca)

Xaparro

Salvador del Cabeça

Pau del Franciscano

Calçons

Cassoles

Barber/Sayrach

Maria del Poca-roba (després Ca la Lola)

cendrero

Tongròs

Viudo

Platero (després, Jaume del Ferrer)

Reremur (Redemú)

Rosalia

Ferrantó

Pallot

Pelon

Plaça de la Roca

Cinto del Feliuet (boter-darrere)

Jaume del Ferrer(després, Prionet)

Isidro (forn; després, Ton del Rei)

Apotecari (després, Joan del Pastor)

Tòfol de la Cándia

Miquel de l’Abadia

Plaça de l’Esglesia

Ton del Sesplugues

Roure

Saladero

Ballons

Barberet

Cabeça

Pons

Catapí

xuxa

Tet

Ermità

Abadia

Temple parroquial

Vilaverd

Carrer de Santa Maria

Dreta (baixant)

Vilverd (lateral)

Jaume del Xubanc

Bosc (després, cal Pateca; avui Cal Ruso)

Amoros

Tòfol de la Cándia

Xolip

Maleneta

Cabo

Borretes

Miret

Roset (Trampa)

Ermità (darrere)

Jaume del Tet

Joan del Bota

Pons (darrere)

Pere Carafell

Tagan

Jaume del Viu

Marian

Esquerra (baixant)

Vilaverd

Coc

Maria del Maleu

Princès

Xiroi

Pelat

Sèguil

Patarram (després Pere Nunci)

Josepet del Ballons

Baltasar del Xolip

Pau del Mestre

Tresonet

Rosendo (Carmot del Carafell)

Feliu

Escoter

Mílio del Quiserris

Sarauet

Xarrot (després, Miró)

Magí

Estrada

Oreste

Pasqualet

Xirillo

Joan del Dalmau

Prior (després, Josep Borrassol)

Quiserris

Joan del Ferran

Negre (avui, Josep del Rogelio)

Sardà

Matíes

Ranxero

Sargaire

Canela

Llort

Agna

Pellaire

Saltó

Jaume del Becgroc

Poca-roba

Cinto Boter

Pati Castell

Esquerra (pujant)

Miquel del Xuxa

Sabater del Niño

Ton del Pipa

Borjades

Jaumet de Belianes (més tard , Domínguet)

Ca la Mundó

Moreno

Dreta (baixant)

Pepet del Tramega

Joan de la Ventura (Joan de la Mentida)

Ramon del Rei

Pau de la Marina

Pau del Cabeça

Ton del Cuina

Cristofolet

Tenalla

Malena del Tet

Sastre

Plaça del Pou

Ferreret

Ramon del Rosset

Joan del Pastor

Vilaverd

Misango

Carreter

Casa Nostra

Ferran

Tagan (més tard: Xubanc)

Marquet

Roc

Domingo del Catapí

Arraval de Jesus

Carretera (dreta ,baixant)

Cabaler del Repuny

Fusets

Conillera

Valero

Carme del Carafell (avui, Ramon Marian)

Cooperativa agrícola

Escoles

Lluís del Xuxa

Cabo

Jaume del Mitger

Molí del Sila

Cisco de l’Enrogallat (Correu)

Animer

Ros del Miró

Maria Santissima

Pau

Torrat (Vaquer)

Miquel de l’Arico

Viure

Cuca

Pau del Rei

Maleu

Esteve del Sec

Poca-roba

Cabaler

Isidre del Cabeça

Lluís del Carril

Jordi del Cantó

Carretera (esquerra pujant)

Manyo

Galdeio

Poca

Felícia

Grinyó

Marrigues

Xolip

Cases del Mestres

Interior

Dreta (baixant)

Bessó

Codines (Ramon del Carrill)

Salvador Amat

Becgroc

Tupiner

Juanito

Mitger

Orteu

Jaume de la Cristina

Carrill (Codines)

Cisco (Codines)

Tomàs del Nunci

Providència (Ton del Lliberato)

Ton de la Càndia

Interior

Esquerra (baixant)

Blaset

Joan del Ferran